PRODEJ ZBOŽÍ  NA SLOVENSKO

prezentace výroby glycerinových mýdel na ČT1- Sama doma 4.6.2013

KONTAKT

atelier H - Ing. arch. Hana Svatoňová
Novozámecká 878, 190 12 Praha 9, Dolní Počernice
tel: 602 212 773

atelier.h@seznam.cz

GDPR - Info o zásadách a ochraně práce s osobními údaji ZDE



OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vytvarny-atelier.cz, provozovaných:

Atelier H, Ing. arch. Hana Svatoňová
Novozámecká 878
19012 Praha 9

e-mail: atelier.h@seznam.cz

tel. 602 212 773

IČ. 15913201

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je FO podnikatel: Atelier H, Ing. arch. Hana Svatoňová, se sídlem Novozámecká 878, 19012 Praha 9, IČ: 15913201 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů:

Prodávající je FO podnikatel: Atelier H, Ing. arch. Hana Svatoňová, se sídlem Novozámecká 878, 19012 Praha 9, IČ: 15913201 je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je zaplacena.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat objednané zboží obvykle do 7 pracovních dnů, maximálně však do 21 dnů ode dne obdržení objednávky dle propozic objednatele, vyjma velkoplošných grafik, u kterých budou podmínky dodávky stanoveny individuálně.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo opakovaně nezadá úplnou poštovní adresu či jiné doručovací údaje.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (zboží nebude toho času skladem) a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. O stornu ze strany provozovatele jste informováni bezodkladně emailem či telefonicky.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

Kupující má právo doručené zboží vrátit a požadovat za ně peníze zpět (viz Odstoupení od kupní smlouvy).


Kupní cena

Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží (nejsme plátci DPH), a dalších poplatků jako manipulačního poplatku, pojištění dopravy, recyklačního poplatku, doběrečného poplatku, popř. dalších poplatků stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými prodejcem.

Pro účely těchto Obchodních podmínek se manipulačním poplatkem rozumí náklady Prodávajícího na balení, doručování zboží a manipulace potřebná k zajištění závazků Prodávajícího.

Dodací podmínky
Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení výběrem dle nabídky prodávajícího, prostřednictvím České pošty, a.s. nebo si je můžete po domluvě vyzvednout osobně na kontaktní adrese provozovatele.

Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 7 do 21 dnů po odeslání Vaší objednávky.

V případě, že z různých důvodů bude dodací lhůta delší, či nebude v dohledné době možné vyřídit objednávku celou, budeme Vás o tom informovat a na základě naší dohody tuto objednávku vyřídíme či zrušíme.
V případě velkoplošných grafik budou podmínky dodávky stanoveny individuálně.

Způsob platby

V současné době jsou tyto možnosti jak zaplatit za zboží:

1. platba na dobírku Česká pošta - cena závisí na druhu zásilky a při objednání je uvedena cena základní

2. platba v hotovosti při osobním odběru

3. platba bankovním převodem

Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad s cenou za zboží a vyúčtováním poštovného.

Balné se zvlášť neúčtuje, je již v ceně dopravy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího atelier.h@seznam.cz

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

V případě grafických obrazů se jedná o zboží vyrobené Kupujícímu tzv. "na míru".  Z toho důvodu nelze zboží vrátit ani vyměnit.

  • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu. Většinou se jedná o keramické, skleněné nebo proutěné výrobky, které svou povahou patří mezi křehké zboží.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete ZDE

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy atelier.h@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení, jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

GDPR – Info o zásadách a ochraně práce s osobními údaji

1. Obecná ustanovení

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o formě jakou můžete svá práva uplatňovat.

2. Spravované osobní údaje

Ukládám a spravuji následující osobní údaje nakupujících.

-      jméno + adresa

-      tel. číslo a e-mailová adresa

-      IP adresa a soubory cookies

-      bank. účet, IČO (fyzické osoby, nikoli firemní)

-      historie objednávek, prohlížené zboží v e-shopu

-      recenze, diskusní příspěvky

3. Účel a způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám několika různými způsoby a pro odpovídající účely:

Prodej zboží a služeb.cz

Abych mohla zprostředkovat vaši objednávku, potřebuji znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracovávám výhradně za účelem zprostředkování uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy.

Tyto osobní údaje od vás získávám výhradně na základě vaší registrace na www.vytvarny-atelier.cz, případně vyplněním vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem.

Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.

Marketingová komunikace

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek o výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každé emailové zprávě nebo e-mailem na adrese atelier.@heznam.cz

E-mailová podpora

V případě, že mne kontaktujete e-mailem, můžu vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivuji. Právním základem takového zpracování je můj oprávněný zájem.

Telefonická podpora

V případě, že mne kontaktujete telefonicky, na začátku hovoru vás můžu požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je můj oprávněný zájem.

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies.

4. Vaše práva jako subjektu údajů aneb co dělat, když chci své osobní údaje smazat nebo upravit

Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva k ochraně svého soukromí, můžete mne kontaktovat prostřednictvím e-mailu atelier.h@seznam.cz.

Pro přihlášení vás můžu požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovím vám do 1 měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazuji právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracovávám, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů, který jste nám poskytli.

Jaká jsou tedy vaše práva?

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv mne můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud mne oslovíte s takovou žádostí, smažu bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které mám, pokud však vaše osobní údaje nebudu potřebovat pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Zrušení účtu nakupujícího

-      Pokud nakupující provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsem povinna uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.

-      Pokud nakupující neprovedl žádnou objednávku, jeho data mohou být na jeho žádost smazána s výjimkou těch údajů, která se týkají účelů zajištění bezpečnosti provozu systému a sítě (IP adresa).

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. V tom případě mne prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy atelier.h@seznam.cz

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů, máte kromě výše jmenovaných, také právo:

-      požadovat po mne informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám

-      požadovat po mne vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

-      vyžádat si u mne přístup k těmto údajům

5. Moji zpracovatelé osobních údajů

Správce osobních údajů: AtelierH, Ing. Arch. Hana Svatoňová, Novozámecká 878, Praha 9, Dolní Počernice.

osobní údaje však pro mne mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

-      E-shop rychle

-      Dopravci Česká pošta, GLS

-      Účetní firma Ing. Taťjana Švecová, NEXIA AP a.s.

6. Zabezpečení dat

Vaše data ukládám výhradně ve vlastním PC. Dodržuji nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

7. Závěrečná ustanovení

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 20.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.